Son yayınlananlar

15 Eylül 2018 Cumartesi

2020 Kpss Tarih Soru Cevap / 300 Soru

Tarih

     KPSS Tarihten her yıl ortalama 27 soru çıkmaktadır. Çalışmalarını yetiştiremeyen ve pratik yapmak isteyenler için birebir hazırlanmış kısa ve bilinmesi gereken sorulara yer verdim. 300 sorunun her birine özenle zaman ayırıp öğrenirseniz, emin olun size çok faydası olacaktır. Aşağıda Genel kültür testinin Tarih bölümü konu başlıklarını verdim. Bu konu başlıklarına göre hazırladığım sorularımın sizlere faydalı olmasını temenni eder, iyi çalışmalar dilerim

  1. İslamiyet öncesi Türk devletleri
  2. İlk Müslüman Türk devletleri
  3. Osmanlı devleti
  4. 20. Yüzyılda Osmanlı
  5. Kurtuluş savaşı hazırlık ve savaş dönemi
  6. Atatürk dönemi iç ve dış politika
  7. Atatürk ilkeleri
  8. Çağdaş Türk ve dünya tarihi


Güncel konularda  eksiğiniz varsa "150 Soruda Kpss Güncel konular" başlıklı soru cevap linkine  Buradan ulaşabilirsiniz.

Coğrafya da eksiğiniz varsa "170 Soruda Kpss Coğrafya" başlıklı soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık da eksiğiniz varsa "130 Soruda Kpss Vatandaşlık" başlıklı soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.

Karışık genel kültür soru cevap linkine Buradan ulaşabilirsiniz.geldikleri Gibi Giderler                                                                                                                                                                                                                                                             1-) M.Kemal hangi olay karşısında "Geldikleri gibi giderler" demiştir?                                                                                                                                            (İstanbul-İtilaf donanmasını görünce)

2-) Milli mücadele dönemindeki ilk ulusal genelge hangisidir ?                    (Havza genelgesi)

3-) İlk defa ulusal egemenlikten bahsedilen genelge hangisidir ?                  (Amasya genelgesi)

4-) Divriği ulu cami hangi beylik dönemine aittir ?                                          (Mengücekler)

5-) Anadolu Selçuklu devletini yıkılış sürecine sokan savaş ?                       (Kösedağ savaşı)

6-) Siyasetname eseri kime aittir ?                                                                    (Vezir Nizamimülk)

7-) Yüzyıl savaşları hangi devletler arasında olmuştur?                                 (İngiltere-Fransa)

8-) Reform nerede başlamıştır ?                                                                         (Almanya)

9-)Türeyiş ve göç destanı hangi devlete aittir ?                                                (Uygurlar)
                                
Magna carta                                                                                                                                                                          10-) Magna carta anlaşması nedir ?                                                                                                      (İngiltere'de halkın kişisel haklarının artırıldığı belge)

11-) Yenisey kitabeleri ve manas destanı kime aittir ?                                       (Kırgızlar)

12-) Pasinler,Malazgirt ve Miryofekalon savaşı hangi devletle yapıldı?          (Bizanslılar)

13-) Veraset anlayışı nedir ?                                                                (Ülke hanedanın ortak malıdır)

14-) Alp er Tunga ve Şu destanı hangi topluluğa aittir ?                                    (İskitler)

15-) Tanrının kamçısı unvanı kime aittir ?                                                            (Atilla)

16-) Brest Litovsk anlaşması ile hangi cephe kapanmıştır ?                             (Kafkas)

17-) Makedonya hangi savaşla kaybedildi ?                                                   (Balkan savaşı )

18-) Türklerin haklılığını duyuran ilk uluslararası resmi belge ?           (Amiral Bristol Raporu) 

19-) Uşi anlaşması hangi savaşın sonunda imzalandı ?                                  (Trablusgarp)
                        
i.ö ahiret inancı
                                                                                                                                             20-) Ölen kişinin eşyaları ile gömülmesi,mumyalanması ve uçmağ, tamu gibi kavramların kullanılması neyin kanıtıdır ?                                                                                                                                                                                                   (Ahiret inancı)

21-) Osmanlıya ilk katılan beylik ?                                                                   (Karesioğulları)

22-) Duyun-u umumi hangi padişah döneminde kurulmuştur ?                   (2. Abdülhamid)

23-) İlk dış borç hangi dönemde, hangi ülkeden alınmıştır?             (Tanzimant dönemi-İngiltere)

24-) İlk isyan eden ulus ?                                                                                       (Sırplar)

25-) Dağılma dönemi hangi antlaşma ile başlamıştır ?                                 (Yaş antlaşması)

26-) Temsil heyetinin kurulması kararı hangi genelgede alınmıştır ?         (Amasya genelgesi)

27-) Kurtuluş savaşının amacı,yöntemi ve gerekçesi hangi genelge ?       (Amasya genelgesi)

28-) İlk defa milli sınırlardan bahsedilen kongre hangisidir ?                    (Erzurum Kongresi)

29-) İ.Ö devletlerde şaman,kam,baksı ne anlama gelmektedir ?     (Din adamlarına verilen unvan)


Orhun kitabeleri
                                                                                 30-) 2.Göktürk devletine aittir. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. 3 Yüzü Türkçe bir yüzü Çince olan kitabenin ismi nedir ?                                                                                                                                                              (Orhun kitabeleri)


31-) Manda ve himaye fikri ilk kez hangi kongrede reddedilmiştir ?          (Erzurum kongresi)

32-) 1. Kosova ve Çirmen savaşları hangi padişah zamanında yapıldı ?              (1.murat)

33-) İlk devlet matbaası hangi padişah döneminde kurulmuştur ?                       (3.Selim)

34-) Padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge hangisidir ?                               (Sened-i ittifak)

35-) Yeniçeri ocağını kuran padişah ?                                                      (1. Murat"Hüdavendigar")  

36-) İlk kez geçici hükümetten bahsedilen kongre hangisidir ?                  (Erzurum Kongresi)

37-) Temsil heyet yürütme yetkisini ilk kez hangi kongrede kullandı ?        (Sivas Kongresi)

38-) Skolastik düşünce nedir ?          (Özgür düşünceyi yasaklar. Sadece incile bağlılığı öngörür )

39-) Dandanakan savaşı kimler arasında olmuştur ?                 (B.Selçuklu -1040- Gazneliler)

lale devri
                                                                                    40-) Pasorofça anlaşması ile başlayıp Patrona Halil isyanı ile bitmiştir. 3. Ahmet dönemini kapsamaktadır. Avrupa tarzında ilk ıslahatlar yapılmıştır. Şairi nedimdir. 12 yıl süren bu dönemin adı nedir ?                                                                                                (Lale devri)

41-) Federatif yapı nedir ?                                           (Ülkenin doğu batı şeklinde yönetilmesidir)

42-) Asya ve Avrupa'da devlet kuran ve İstanbul'u kuşatan ilk  devlet ?         (Avarlar)

43-) Manihaizm dinini benimseyen devlet hükümdarı kimdir ?             (Uygurlar - Böğü kağan )

44-) Oğuz kağan destanı hangi devlete aittir ?                                          (Asya hun - Metehan)

45-) İslamiyeti Hindistan'a yayan devlet ?                                                      (Gazneliler)

46-) Büyük kervansaraylara verilen isim ?                                                          (Ribat)

47-) Kut'ül amare kahramanı olarak bilinen paşa ?                                     (Cemal Paşa)

48-) Osmanlı devletinden en son ayrılan balkan ulusu ?                               (Arnavutluk)

49-) Hamidiye kahramanı kimdir ?                                                                  (Rauf Orbay) 

Babıali baskını
                                                                                       50-) 1. balkan savaşı yenilgisinden sonra ittihat ve terakki darbe yaparak yönetime el koyması ve  Mahmut şevket paşa hükümetinin devrilmesi hangi baskın sonucu oluşmuştur ?                                                                                                       (Babıali baskını)

52-)Kurtuluş savaşının ihtilal beyannamesi hangi genelgede belirtilmiştir ?      (Amasya )

53-) Temsil heyet hangi kongrede oluşturulmuştur ?                                    (Erzurum Kongresi)

54-) Hazarlarda ibadet yerlerinin yan yana olması neyi gösterir ?                          (Hoşgörü)

55-) Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar ?                                                 (Gazneli Mahmut)

56-)Hangi anlaşma ile Osmanlı devleti  fiilen sona ermiştir ?                                 (Mondros)

57-) 1921 de kabul edilen ilk anayasanın adı nedir ?                                         (Teşkilat-i esasiye)

58-) Firdevsi "Şehname" adlı eserini hangi hükümdara sunmuştur ?             (Gazneli Mahmut)

59-) Azınlıkların hakları hangi fermanla genişletildi ?                                         (Islahat fermanı)

uygur alfabesi
                                                                                      60-) Türk tarihinin ilk yazılı hukuk belgelerini yazmışlardır. İlk milli alfabe olan Uygur alfabesini oluşturmuşlardır Orta oyunu ve  Minyatürü İslam dünyasına kazanmıştır. İlk şehir ve kütüphaneler kurarak yerleşik hayata geçen  ilk Türk devleti ?                                                                                                                     (Uygurlar)


61-) B.Selçuklu hangi savaştan sonra yıkılma dönemine girmiştir ?               (Katran savaşı )

62-) Hangi antlaşma ile Osmanlının egemenliği sonra ermiştir ?                           (Karlofça)

63-) 3.Selim dönemindeki ıslahatlara ne denir ?                                                 (Nizam-ı cedit)

64-) Osmanlı hangi paşanın ölümü sonrası duraklama dönemine girdi ? (Sokullu Mehmet Paşa)

65-) İradeimilli'ye gazetesi hangi kongreden sonra çıkarılmaya başlanmıştır ?        (Sivas)  

66-) TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılan kanun ? (Hıyanet-i vataniye)

67-) İ.Ö devletlerde tuğ,tudun, örgin,otağ,kün nedir ?      (Sancak-Vergi sorumlusu-Taht-Çadır-Halk)

68-) Kuran-ı Kerimi Türkçeye çevire devlet ?                                                     (Akkoyunlular)

69-) Museviliği kabul eden tek Türk boyu ?                                                             (Hazarlar) 

2. Mahmut
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       70-) Sened-i ittifak belgesini yayınlamıştır. Devlet memurlarına pantolon ve fes giyme zorunluluğu getirmiştir. İlk nüfus sayımını yapmıştır.Balta limanı sözleşmesini yapmış ve yeniçeri ocağını kaldıran padişah kimdir ?                                                                                                                                                                   (2.Mahmut)
71-) Temsil heyetin üye sayısı hangi kongrede artmıştır ?                                (Sivas Kongresi)

72-) Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir ?                             (1934)

73-) Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk olay ?                                                (31 Mart isyanı )

74-) Divanı hümayum hangi padişah zamanında kuruldu ?                                  (Orhan bey)

75-) 1.Dünya savaşı sonrası hangi devletler yıkıldı ?       (Osmanlı-Avusturya-Macaristan-Rusya)

76-) Osmanlıda ilk kez  çok partili hayata geçiş hangi dönemde yaşanmıştır ?   (2. Meşrutiyet)

77-) Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırıldı ?                            (Lozan Barış Antlaşması)

78-) Başkanlığını M.kemal yapan her yönü ile ulusal olan kongre ?              (Sivas Kongresi)

79-) Yeniçerilerin öldürdüğü Osmanlı padişahı ?                                                    (2.Osman)

Kaynarca
80-) Karadeniz'de Türk Egemenliği son bulmuştur. Ruslara kapitülasyon verilip tazminat ödenmiştir. Kırım kaybedilmiştir. 1. Abdülhamid zamanında yapılan antlaşma nedir ?                                                                                                    (Küçük kaynarca antlaşması)

81-) Tanzimant ve Islahat fermanını kim yayınlamıştır ?                                     (Abdülmecit)

82-) Toplanış biçimi bakımından bölgesel alınan kararlar ulusal olan kongre ?   (Erzurum)

83-) Bütün cemiyetler hangi kongrede birleştirilmiştir ?                                            (Sivas)

84-) Sultan iklim-i Rum unvanı hangi padişaha verilmiştir ?                       (Yıldırım Beyazıt)

85-) Beylerbeyi ve Çırağan sarayı hangi padişah döneminde yapılmıştır ?         (Abdülaziz)

86-) Osmanlıda dini içerikli çıkan ilk isyan ?                                          (Şeyh Bedrettin 1.Mehmet)

87-) Akdeniz hangi savaş sonucu Türk gölü haline gelmiştir ?                      (Preveze Savaşı )

88-) Atatürk'ün taviz vermediği 2 ilkesi hangisidir ?                            (Cumhuriyetçilik- Laiklik)

89-) İstanbul hükümeti hangi olayla temsil heyeti resmen tanımıştır ?  (Amasya Görüşmeleri)

Alfabe
                                                                             90-) Türk tarih kurumunun kurulması, Türk dil kurumunun kurulması, Kabotaj kanunun çıkarılması, İzmir iktisat kongresinin toplanması, Yeni Türk alfabesinin kabulü ve Kapitülasyonların kaldırılması Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgilidir ?                                                                                          (Milliyetçilik)


91-) Misakımilli'de hangi hükümler yer almıştır? (Kapitülasyonlar-Azınlıklar-Dış borçlar-Sınırlar)

92-) Osmanlıda ilk top hangi savaşta kullanılmıştır ?                                      (1.Kosova)

93-) Yurt dışı seyahatine çıkan ilk  Osmanlı padişah ?                                     (Abdülaziz)

94-) 1. Haçlı seferi kaybedilince başkent nereye taşındı ?   (Anadolu Selçuklu başkenti -Konya)

95-) Dünya askerlik sistemine "Onlu sistemi" kim getirmiştir ?            ( Metehan-Asya hun)

96-) Kavimler göçü sonrası hangi devlet ortaya çıkmıştır ?                              (Avrupa Hun)

97-) Kara denizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaş etkili olmuştur ?       (Kırım savaşı )

98-) Nizamiye medreseleri hangi devlet zamanında kurulmuştur ?              (Büyük Selçuklu)

99-)Anadolu'nun en ünlü ve en eski Darüşşifahanesi ?                      (Kayseri Gevher Nesibe)

yaş antlaşması
                                                                                                                                                                  100-) Osmanlı ve Ruslar arasında imzalanmıştır. Osmanlı Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. Dağılma dönemini başlatan antlaşma nedir ?                                                                                                                                                             (Yaş antlaşması-1792)


101-) Türk karasularında yolcu ve yük taşıma iş hakkını yalnızca Türk gemilerine veren kanun hangisidir ?                                                                                              (Kabotaj kanunu)

102-) Eğim Öğretimdeki ikiliği ortadan kaldırıp birliğin sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir ?                                                                                    (Tevhid-i Tedrisat Kanunu)

103-) İtalyanın Ak denizde ki saldırgan tutumuna karşı Türkiye,İran,Irak ve Afganistan arasında imzalanan antlaşma hangisidir ?                                                  (Sadabat paktı)

104-) Milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı millinin ilanını sağlayan gurubun adı nedir ?                                                                                                        (Felah-ı Vatan )

105-) Hangi olay sonucunda Osmanlı devletinde İpek,Baharat gibi ticaret yollarının etkinliği azalmıştır ?                                                                                                      (Coğrafi Keşifler)

106-) En uzun süre taht da kalan Rodos, Belgrat ve Cezayir'i fethedip Ak denizi Türk gölü haline getiren padişah kimdir ?                                                           (Kanuni Sultan Süleyman )

107-) 1. Abdülhamid döneminde Mebusan Meclisini açılması ve anayasal sisteme geçiş hangi gelişme sonucu olmuştur ?                                                                               (1.Meşrutiyet)

108-) Kahvehanelerde içki içme, tütün ürünleri kullanma ve sokağa çıkma yasağını getiren padişah hangisidir ?                                                                                           (4.Murat)

109-) Osmanlı devletinde, padişahın yetkilerinin üzerinde yasa gücü olduğu hangi padişah döneminde ilk kez kabul edilmiştir ?                                                               (Abdülmecit)

 türk islam

110-) Hutbe okutmak, Para bastırmak, Tuğra, Sancak, Çetr, Hilat, Otağ bu hükümdarlık sembolleri hangi döneme aittir ?     
                   (Türk-İslam devletleri dönemi )111-) İlk Türklerde kurultay üyelerine ne denirdi ?                                               (Toygun)

112-) Fatih'in resmini yapan İtalyan ressam kimdir ?                                            (Bellini)

113-) İlk haçlı savaşının adı nedir ?                                                             (Sırpsındığı- 1.Çirmen)

114-) İlk Türklerde yazılı olmayan hukuk kurallarına ne ad verilirdi ?                    (Töre)

115-) Hatay hangi yıl Anavatana katıldı ?                                                                   (1939)

116-) Osmanlı ilk savaş tazminatını hangi devlete ödemiştir ?                                 (Rusya)

117-) Osmanlı için"Hasta adam" ibaresini hangi devlet kullanmıştır ?                  (Rusya)

118-) İlk resmi gazete hangisidir ?                                                                    (Takvim-i vakayi )

119-) Osmanlıda ilk iç borçlanma hangi padişah döneminde olmuştur ?       (1. Abdülhamid)


Karahanlılar
120-) Yusuf Has HACİP (Kutadgu Bilig), Kaşgarlı Mahmut (Divan-ı lügatit Türk), Ahmet YESEVİ (Divanı hikmet), Edip Ahmet YÜKNEKİ (Atabetül Hakayık) Bu eserleri ortaya koyan aynı zamanda ilk Türk İslam devleti hangisidir ?                                   
                                              (Karahanlılar)121-) 23 Nisan 1920 - 11 ağustos 1923 arası faaliyet gösteren, ulusal ve kurucu meclis olan kabine sitemini benimseyen meclis hangisidir ?                                                  (1.TBMM)

122-) 3.Ahmet döneminde Osmanlı devleti- Avusturya- Venedik savaşına son veren antlaşma hangisidir ?                                                                                                (Pasorafça Antlaşması)

123-)Osmanlı devletinde  Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen ilk mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır ?                                                              (Tanzimant Devri)

124-) Osmanlıda ilk kez İstanbul'u kuşatıp Anadolu Hisarını yaptırmış ve Timur'a esir düşen padişah hangisidir ?                                                                                     (Yıldırım Beyazıt)

125-) Osmanlı devleti Kuzey Afrika'da ki son toprak parçasını hangi antlaşma ile elden çıkarmıştır ?                                                                                                  (Uşi antlaşması)

126-) Osmanlı devleti 1. dünya savaşına girdikten sonra "Cihad-ı Ekber " Çağrısında bulunan padişah hangisidir ?                                                                                      (5. Mehmet Reşat)

127-) Müslüman olmayanlardan askere alınmamaları karşılığında alınan sağlık vergisinin adı nedir ?                                                                                                                       (Cizye)

128-)Müslüman halktan toplanan ürün vergisi, Müslüman olmayan halktan toplanan ürün vergilerine ne denir ?                                                                                          (Öşür-Haraç)

129-) Temsil heyetin Ali Fuat CEBESOY u batı cephesi komutanlığına atayarak yürütme yetkisini kullanıldığı ilk kongre hangisidir ?                                                    (Sivas Kongresi)

Mevlana

130-) Anadolu Selçuklu hükümdarı 1.Alaaddin Keykubat döneminde yetişen, Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserlerin yazarı olan Türk  İslam mutasavvıfı kimdir ?

                          (Mevlena Celaleddin Rumi)


131-) Atatürk'ün şahsi meselem dediği sorun hangisidir ?                              (Hatay sorunu )

132-)  İstiklal marşının kabulü ve ilk yayınlandığı gazete hangisidir ?  (12 Mart 1921- Açıksöz)

133-) Denizci olarak bilinen ilk Türk Beyliği hangisidir ?                           (Çaka Beyliği )

134-) Türk toplumunun en küçük birimine ne ad verilirdi ?                                (Oguş)

135-) Kitab-ı Bahriye adlı eseri yazan denizcimiz ?                                             (Piri Reis)

136-) Saraya ön koşullar sunarak sadrazam olan paşa hangisidir ?   (Köprülü Mehmet Paşa)

137-) Çaldıran savaşı kimlerle yapılmıştır ?                                                         (Safeviler)

138-) Hangi savaş sonucu halifelik Osmanlı devletine geçmiştir ?   (Mısır seferi- Sultan 1.Selim)

139-) Toplanan Hristiyan çocukların yetiştirilmesine verilen ad ?                      (Devşirme)

Laiklik

140-) Saltanatın kaldırılması, Halifeliğin kaldırılması, Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,Medeni kanunun kabul edilmesi,Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarılması ve şer'iye evkaf vekaleti kaldırılması Atatürk'ün hangi ilkesiyle bağdaşmaktadır ?
                                                          (Laiklik)


141-)Kut ve veraset anlayışı olmayan tek Türk devleti ?                                     (Memlükler)

142-) Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaş hangisidir? (Miryofekalon-1176)

143-) Türk tarihinde ilk burslu eğitimi başlatan devlet ?                                       (Karahanlılar)

144-) Debbağların Piri unvanına sahip olan kimdir ?                                             (Ahi Evran)

145-) Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri hangi savaş ile olmuştur ? (Talas savaşı 751 Çin-Arap)

146-) Para basmak neyin sembolüdür ?                                                                 (Bağımsızlık)

147-) Devlete ait olan topraklara verilen isim hangisidir ?                                   (Miri Arazi )

148-) Anadolu Selçuklularına ait ilk medrese hangisidir ?          (Kayseri-Koca Hasan Medresesi)

149-) Anadolu'da bulunan ilk medrese ?                                            (Tokat- Yağıbasan Medresesi)

biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık
150-) TBMM'nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi ve 1921-24 anayasalarının hazırlanması Atatürk'ün hangi ilkesi ile bağdaşmaktadır ? 
                                                                                                                             (Cumhuriyetçilik)

151-) Devlete ait arazilerden elde edilen vergi ve diğer gelirlerin devlet görevlilerine yaptıkları hizmet karşılığı verilmesi ile oluşan sisteme ne ad verilir ?                                 (İkta Sistemi)

152-) Türk İslam devletlerinde kendilerine maaş yerine ikta arazi verilen askerlere ne denmektedir ?                                                                                                         (Sipahi Askerler)

153-) Savaş esirlerinden oluşan  ve halktan toplanan çocukların gulamhanede yetiştirilmesiyle oluşan sisteme ne ad verilir ?                                                                                                                                                                                                                (Gulam Sistemi)

154-) Bir yerde  Sulama kanalları,Mimari kalıntılar,tahıl ambarı ve konutlar varsa bu neyin kanıtıdır ?                                                                                            (Yerleşik yaşama geçildiğinin )

155-) İ.Ö. Türklerde Tarkan, Bedizci, Tamgacı, Aygucı, Kurgan, Ağılığ ve tigin ne anlama gelmektedir ? (Komutan,Ressam, Mühürdar, Başbakan, Yüksek mezar, hazine görevlisi, Şehzade)

156-) İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığını resmen ilk kez hangi olay sonucunda tanımıştır ?                                                                                   (Londra Konferansı)

157-) Ordunun başında sefere çıkan son padişah ve ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah kimdir ?                                                                                              (2.Mustafa-2.Selim)

158-)Atatürk döneminde, Sovyet Rusya'nın kredi ve teknik yardımlarıyla hazırlanan 1. Beş yıllık kalkınma planını uygulama görevi hangi bankaya verilmiştir ?             (Sümerbank)

159-)"Cebrin babası" olarak bilinen "Sıfır" rakamını ve "x" bilinmeyenini ilk kez kullanan bilim insanı hangisidir ?                                                                                              (Harezmi)

 inönü savaşı

160-) Mustafa Kemal Paşa milli mücadele döneminde: "Siz orada sadece düşmanı değil, bu devletin maküs talihini de yendiniz" Sözünü hangi savaş sonrası söylemiştir ?   

                                     (2. İnönü savaşı)161-) İlk Osmanlı bankası hangisidir ?                                                        (Bank-ı dersaadet)

162-) TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti  hangisidir ?                                     (Fransa)

163-) "Mikrobiyolojinin" babası olarak bilinen bilim insanı ?                     (Akşemseddin)

164-) Sultan Abdülaziz döneminde ilk resim sergisini kim açmıştır ?      (Şeker Ahmet Paşa)

165-) Osmanlı devleti hangi antlaşma ile ilk kez Avrupa devleti sayılmıştır ? (Paris antlaşması)

166-) İkta sistemi ilk kez hangi devlet tarafından oluşturulmuştur ?         ( Büyük Selçuklu )

167-) İlk yeniçeri ayaklanması "Buçuk tepe isyanı" hangi padişah dönemi ?      (2. Murat)

168-) Almanya "Deniz aslanı" hareketi ile hangi devleti işgal etmeyi planlamıştır ? (İngiltere)

169-) Atatürk'ün nutuk adlı eserinde en fazla yer ayırdığı isim ?                    (Yahya Kaptan)

Abdülmecit
170-) İlk Osmanlı bankası kuruldu. İlk dış borç alındı. İlk demir yolu hattı İzmir- Aydın arası yapıldı. Dolmabahçe sarayı yapıldı. İlk kağıt para ve İlk özel gazete yayınladı. Tanzimant ve Islahat fermanı yayımlandı. Bu yenilikler hangi padişah döneminde olmuştur ?                                                        (Sultan Abdülmecit)

171-) TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısı ?                                              (Gümrü antlaşması)

172-) Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir ?    (Sakarya savaşı )

173-) Doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır ?                        (Ermeniler- Kazım KARABEKİR)

174-) Doğu sınırımızı kesinleştiren antlaşma ?                                                 (Kars antlaşması)

175-) Düzenli ordunun ilk zaferi hangisidir ?                              (1. İnönü savaşı- Batı cephesi)

176-) Londra konferansı hangi savaş sonrası toplanmıştır ?                          (1. İnönü zaferi )

177-) TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir ?                                   (Afganistan)

178-) 93 harbinde Erzurum'da gösterdiği kahramanlıklarıyla tanınan kimdir ?  (Nene Hatun)

179-) TBMM'yi ve Misakımilli'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti ?              (Sovyet Rusya)

3. selim

180-) Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu. İlk devlet matbaası kuruldu. Avrupa tarzı ıslahatlar yapılmıştır. Kabakçı Mustafa isyanı ile sonra eren döneme hangi isim verilir ?                                  
                      (3. Selim ıslahatları)


181-) Misakımilli nin ilk tavizi hangisidir ?                             (Batum'un Gürcistan'a bırakılması)

182-) Hangi savaş sonucunda İtalyanlar anadoludan çekilmeye başlamıştır ?      (2. İnönü)

183-) Ateşten gömlek ve Türk'ün ateşle imtihanı eserlerinin yazarı ?    (Halide edip ADIVAR)

184-) M. Kemale hangi savaş sonrası 3 aylık başkomutanlık yetkisi verildi ?(Eskişehir- Kütahya)

185-) Tekalif-i milliye emirleri ile M. Kemal hangi yetkisini kullanmıştır ?             (Yasama)

186-) Kurtuluş savaşının ilk ve tek mağlubiyeti hangisidir ?    (Eskişehir-Kütahya muharebesi)

187-) En çok şehit verilen ve son savunma yapılan savaş hangisidir ?                    (Sakarya)

188-) M. Kemal başkomutanlık meydan muharebesine ne ad vermiştir ?      (Rum sındığı)

189-) Osmanlı hangi antlaşma ile hukuken yok sayılmıştır ?     (Mudanya ateşkes antlaşması)

Sakarya
190-) M. Kemal Paşa "Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz" emrini hangi savaşta vermiştir ?                                                                                                       (Sakarya)

191-) Türk-Yunan savaşı kesin olarak hangi antlaşma ile sonra ermiştir ?  (Mudanya Ateşkes)

192-) Mudanya Antl. ile savaş yapılmadan alınan yerler ?  (İstanbul, Boğazlar ve doğu Trakya)

193-) Türk adının bahsedildiği ilk kaynak ?                                                       (Çin kaynakları)

194-) Cumhuriyet döneminde kurulan ilk banka hangisidir ?                              (İş bankası)

195-) Osmanlı devletini resmen sona erdiren olay ?                                 (Saltanatın kaldırılması)

196-)  Sultan Vahdettin'in mezarı nerededir ?                                                             (Şam)

197-)  Lozan'da karara bağlanamayan tek mesele nedir ?                                        (Musul)

198-) Caber kalesinin Türk toprağı sayıldığı Fransızlarla imzalanan antlaşma ?   (Ankara)

199-) Lozan konferansına gözlemci sıfatıyla katılan devlet ?                                      (ABD)

Lozan
200-) İsmet İnönü delege olarak gönderilmiştir. Kapitülasyonlar ve ermeni meselelerine asla taviz verilmemesi istenmiştir. Patrikhane, Musul, Boğazlar, Ege adaları istediğimiz gibi çözülmemiştir. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Bu koşullar hangi antlaşmaya aittir?
                                   (Lozan Barış Antlaşması)


201-)  Saltanat ne zaman kaldırılmıştır ?                                                     (1 Kasım 1922)

202-) Türkiye cumhuriyeti ilk meclis başkanı ?                                           (Ali Fethi Okyar)

203-)  "Devletin dini İslamdır" ibaresi ne zaman çıkarıldı ?                                (1928)

204-) Türkiye cumhuriyetinin ilk siyasi partisi hangisidir ?          (Cumhuriyet Halk fırkası )

205-) Türkiye cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi hangisidir ?   (Terakkiperver  fırkası)

206-) Laik cumhuriyet yönetimine karşı çıkarılan ilk isyan ?                (Şeyh Said isyanı)

207-)  Şeyh Said isyanından sonra hangi mahkemeler kurulmuştur ?   (İstiklal mahkemeleri )

208-) Avrupa hun devletinin kurucusu kimdir ?                                                  (Balamir)

209-) İlk Türklerde devletin batısını kim yönetirdi ?                                           (Yabgu)

Abdülhamit
210-)  1. ve 2. Meşrutiyet ilan edilerek parlamenter sisteme geçilmiştir. Ziraat bankası açılmıştır. Duyunu umumi idaresi kurulmuştur. Bu yenilikler hangi padişah döneminde olmuştur ?                                                        

                                                      (2.Abdülhamit)211-) Kendini mehdi ilan eden Derviş Mehmet tarafından laik yönetime yönelik yapılan 2. isyan olan yedek Subay Kubilay'ın öldürüldüğü olay ?                                              (Menemen olayı)

212-) Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı olan aynı zamanda dünyanın ilk kadın savaş pilotu hangisidir ?                                                                                                   (Sabiha gökçen)

213-) Bizans devleti (Doğu roma) ile Anatolios ve Margos antlaşması imzalayan devlet hangisidir ?                                                                                                           (Avrupa hun Devleti)

214-) Anadolu'daki Türk beyliklerinin hangisinin yıkılması ile Anadolu da Türk birliği kesin ve son olarak sağlanmış oldu ?                                                                                 (Dulkadiroğulları)

215-) Arap kültürünün Türk üzerinde etkinliği kırılarak, kitap sayısının artması hangi gelişme sonucu olmuştur ?                                                                               (Harf inkılabı 1 Kasım 1928 )

216-) Yeni Türk devletinin ekonomi politikasını belirlemek için İzmir'de toplanılan kongre hangisidir ?                                                                                                (İzmir İktisad Kongresi)

217-)" Din bir vicdan meselesidir.Hiç kimse hiçbir ibadetle zorlanamazlar" ilkelerinden hangisi Atatürk'le doğrudan ilgilidir ?                                                                               (Laiklik)

218-) Atatürk, "Bütün kadınlar ve erkekler beraber yürümezse medenileşme bilimsel olarak gerçekleşemez"sözü ile neyi gerçekleştirmiştir ?                     (Medeni kanunun kabul edilmesi)

219-)Lozan da halledilemeyen sorunlar Nüfus mübadele ve patrikhane Sorunu hangi devlet ile yaşanmıştır ?                                                                                                       (Yunanistan)

 Şapka kanunu

220-) Aşar vergisi kaldırılmıştır. Soyadı kanunu çıkarılmıştır. Şapka ve kılık kıyafet kanunu çıkarılmıştır. Medeni kanunu kabul edilmiş ve halk evlerinin açılması ile bağdaşan Atatürk ilkesi hangisidir ?                                                                                      (Halkçılık)
221-)  Yabancı okullar ve borçlar sorunu hangi devletle olmuştur ?                   (Fransa)

222-) Balkan antantı hangi devletler arasında oldu ?(Romanya-Yugoslavya-Türkiye-Yunanistan)

223-) Boğazları tamamen Türkiye'ye bırakan antlaşma ?          (Montrö Boğazlar Sözleşmesi)

224-) Misakımilli'ye göre en son belirlenen sınırımız hangisidir ?             (Güney-Suriye)

225-) 1. Dünya savaşı ardından İsviçre'de kurulan cemiyet ?               (Milletler Cemiyeti)

226-) Dünya ekonomik krizi ne zaman olmuştur ?                              (1929 Kara Perşembe)

227-) 2. Dünya savaşı hangi olay ile başlamıştır ?            (Almanya'nın Polonya'ya saldırması)

228-) 1945 de Birleşmiş milletlerin kurulması hangi olay sonucu ?          (2. Dünya savaşı)

229-) Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atan devlet ?                                 (ABD)

Devletçilik
230-) Beş yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır. Merkez bankası, Etibank ve Sümerbank kurulmuştur. Faiz oranlarının devlet tarafından belirlendiği Atatürk ilkesi hangi ilke ile  bağdaşmaktadır ?                                                                                                       (Devletçilik)


231-) Türkiye' "Milli korunma kanunu " ne zaman çıkmıştır?                   (2. Dünya savaşı)

232-) Türkiye tarihinde ilk kez hangi ülkeye asker göndermiştir ?                     (Kore)

233-) Kıbrıs barış harekatı sırasında dönemin başbakanı kimdir ?               (Bülent ECEVİT)

234-) Hangi iki anayasa askeri müdahale sonucunda kabul edilmiştir ?          (1961-1982)

235-)  İstiklal marşının bestekarı kimdir ?                                             (Osman Zeki ÜNGÖR)

236-) Türkiye cumhuriyetinin ilk başbakanı kimdir ?                                     (İsmet İNÖNÜ)

237-) 1. Dünya savaşına katılan son devlet ile ilk çekilen devlet ?                      (ABD- Rusya)

238-) Geliri padişahın eşine ve kızlarına verilen toprak çeşidi hangisidir ?         (Paşmaklık)

239-) Sevr antlaşmasının geçersizliğini kabul eden ilk devlet ?    (Ermenistan-Gümrü antlaşması)

kore savaşı

240-) 1950-1953 arası iç karışıklık sebebiyle savaş  başlamıştır. Türkiye tarihinde ilk kez dışarıya asker göndermiştir. Türkiye bu savaşta güney safta yer almıştır. Soğuk savaşın ilk yıllarında meydana gelen savaşın ismi nedir ?                                      

                                      (Kore Savaşı)241-) "Bağdat fatihi " olarak bilinen Osmanlı padişahı kimdir ?                      (4. Murat)

242-) 1921 anayasası hangi savaştan sonra kabul edilmiştir ?                        (1. İnönü savaşı)

243-) Osmanlıda sancaklarda güvenliği sağlayan görevli kimdir ?                        (Subaşı)

244-)  Havan toplarını ve el bombalarını yapan askeri birlik hangisidir ?       (Humbaracılar)

245-)  Osmanlıda yaya ve müsellemler "ilk düzenli ordu " hangi padişah dönemi ?(Orhan bey)

246-) Osmanlıda yönetilen kesime verilen ad ?                                                               (Reaya)

247-)  Japonya'nın modernleşmeye başladığı döneme ne ad verilir ?                            (Meiji)

248-) Türkistan'da Ruslarla "Basmacı harekatı" çatışırken ölen Paşa kimdir ? (Enver paşa)

249-)  1. Dünya taarruz cepheleri hangileridir ?                                      (Kanal ve Kafkas cephesi)

Kapıkulu Askerleri
250-)  "Ulufe" denilen maaşla askerlik yaparlardı. Her padişah değiştiğinde cülus bahşişi alırlar. Devşirme sistemi ile askere alınırlar. Piyadeler (Acemioğlanlar, Yeniçeri, cebeci, Topçu, Humbaracı, Bostancılar ve Top arabacılar ocağı) ve Süvariler  (Sipah, Silahtar, Ulüfeciler ve Garipler) olmak üzere  ikiye ayrılırlar. Bu askeri birliklere ne ad verilir ? 
                                     (Kapıkulu Askerleri)


251-)  Türkiye 2. Dünya savaşında neden Almanya ve Japonya'ya savaş ilanı etmiştir ? (Fiilen savaşılmadı. San Fransisco konferansına katılmak ve BM'nin bir parçası olmak)

252-) Sovyetler birliği ile batılı devletler arasında 1945 den 1990 a kadar devam etmiş siyasi ve askeri gerginliğe ne ad verilir ?                                                                    (Soğuk savaş dönemi)

253-)  "Truman doktrinin" amacı nedir ?  (2. Dünya savaşı sonrası ABD "komünizm tedidi" altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır)

254-) "Marshall planı" nedir ?   (2.dünya savaşı sonrasında ABD nin Avrupa ülkelerine yaptığı yardım politikasıdır. Sovyetlere karşı alınmış tedbirdir. Türkiye bu durumdan yararlanmıştır. )

255-) "Utanç duvarı" nedir?    (Berlin duvarı, Doğu Almanya vatandaşlarının batı  Almanya'ya kaçmalarını önlemek için yapılmıştır)

256-) Sovyetler birliği "Marshall" planına karşılık olarak hangi yol izlemiştir ? (Molotof planı)

257-) Türkiye Kore'ye hangi amaçla asker göndermiştir ? (Amerika ile yakınlaşmak ve Nato'ya girmek)

258-) "Komünizm tehlikesi " ne karşı kurulmuş askeri teşkilat hangisidir ? (NATO)

259-) "Varşova Paktı" neden kurulmuştur ?    (Doğu Bloğu ülkeleri tarafından NATO ya karşı dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım için kurulan askeri birlik )

 Almanya

260-) 1939 ve 1945 yılları arasında yapılmıştır. Almanya ikiye bölünmüştür. Çin'de komünizm yayılmıştır. Milletler cemiyeti BM ye dönüşmüştür. ABD ve SSCB süper güç haline gelmiştir. NATO ve İsrail devletinin kurulması hangi savaş sonucu olmuştur ?

                                           (2. Dünya savaşı )


261-) Matematik ve astronomi ilmiyle uğraşmıştır. Celali takvimi hazırlamıştır.  Edebiyatla'da uğraşmıştır. Rubaileriyle ünlü bilim adamı kimdir ?                              (Ömer Hayyam)

262-)Türk-İslam devletlerinde Selahattin Eyyubi, 1187 de hangi savaşla Haçlıları mağlup ederek Kudüs'ü geri almıştır ?                                                                       (Hıttin savaşı)

263-) Erkan-ı Harbiye-i umumiye vekaleti yerine ne kurulmuştur ?  (Genel kurmay başkanlığı)

264-) Atatürk ilkeleri 1924 anayasasına hangi tarihte eklenmiştir ?                    (1937)

267-) Şeyh Said isyanı bastırıldığı bölgede asayişi sağlamak amacıyla çıkarılan kanun ?
                                                                                                                          (Takrir-i Sükun)

268-) İstanbul hangi kararın alınması ile itilaf devletleri tarafından işgal edildi ? (Misakı milli)

269-) İtilaf devletleri arasında ilk kez görüş ayrılığı nerede yaşandı ? (Paris barış konferansı)

 kemal atatürk
270-)"Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner "
Atatürk'ün verilen bu sözü Atatürk ilkelerinin hangisinin sonucudur ?    (Devletçilik)
271-) Ziya paşa, Namık Kemal, Ali Suvai, Mithat paşa hangi fikir akımının savunucularındandır?                                                                                            (Osmanlıcılık)

272-) Toplumda eşitlik, Atatürk'ün hangi ilkesiyle doğrudan ilişkilidir ?  (Cumhuriyetçilik )

273-) Reisülküttaplık 2. Mahmut döneminde Nazırlıklardan hangisine dönüştürülmüştür ?                                                                                                                                            (Hariciye)

274-) Osmanlı devletinin ilk Şeyhülislamı kimdir ?                                           (Molla Fenari)

275-) Osmanlı devletinde dirlik topraklarının dağıtımından kim sorumludur ?  (Nişancı)

276-) Tuğrul bey hangi seferi yaparak Şii büveyhoğullarına Son vererek "Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı" unvanını aldı ?                                                                              (Bağdat seferi )

277-)" İstersem güneşin battığı yere kadar her yeri zapt ederim" diyen kimdir?  (Uldız)

278-)"İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç" buluyorum diyen hükümdar kimdir ? (Çiçi)

279-) Şeriye-i evkaf vekaleti yerine ne kuruldu ? (Diyanet işleri bakanlığı ile Vakıflar genel müdürlüğü)


kanuni
280-) Kanuni sultan Süleyman döneminde donanma gücüyle kuşatılmasına karşın Turgut reis'in şehit düşmesinin ardından kuşatma kaldırıldığı için ele geçirilememiş olan yer hangisidir?                                                                                                                (Malta)

281-) 1. Meşrutiyetin kaldırılmasından 2. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen döneme ne ad verilir ? (İstibdat Dönemi)

282-)  İltizam sistemi nedir, İltizam sistemini uygulayan ilk padişah kimdir ? 
 (Osmanlı devlet gelirlerinin bir bölümünün, belli bir bedel karşılığında devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması yöntemine iltizam denir. Fatih sultan Mehmet ilk uygulayan padişahtır)

283-) Dünyanın en kısa süren savaşı hangisidir ? 
(Mohaç meydan savaşı Osmanlı ile Macaristan arasında olmuştur )

284-) Malabadi köprüsünü ve Hatuniye Medresesi hangi beylik döneminde yapılmıştır ?                                                                                                                                                     (Artuklular)

285-) Orta Asya için "Büyük Türkiye" tanımını kullanan ünlü seyyah kimdir ?  (Morco Polo)

286-) Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz son toprak parçası hangisidir ?                ( Trablusgarp)

287-) Osmanlı devleti Batıda en geniş sınırlara hangi antlaşma ile ulaştı ? (Bucaş)

288-) Osmanlı Devletinde Kalemiye sınıfı nedir, kimlerden oluşur ? (Osmanlının idari ve mali büroksisini oluşturan gruptur. Nişancı, Defterdar ve Reisülküttap dan oluşur)

289-) Osmanlı Devletinde İlmiye sınıfı nedir, kimlerden oluşur ? (Devletin temel ideolojisini savunup medreselerde yetişen bilgin insanlardan oluşur. Kazasker ve Şeyhülislam ilmiye sınıfında yer alır.)


 Atatürk
290-) Atatürk döneminin temel hedeflerinden biride sanayi kuruluşlarına öncelik vermektir. Ancak, halkın elinde yeterli sermaye ve teknoloji yoktu.
Bu durum;
1- Halkçılık
2- İnkılapçılık
3- Devletçilik
4- Milliyetçilik 
                                                             ilkelerinden hangilerini zorunlu kılmıştır ?     (Devletçilik)

291-) Mimar Sinan'ın
1. Şehzade Camii
2. Selimiye Camii
3. Süleymaniye Camii
Eserlerinin "Çıraklık","Kalfalık","Ustalık"dönemi olarak sıralanışı nasıldır ?  
                             (Çıraklık şehzade camii, Kalfalık Süleymaniye camii, Ustalık Selimiye camii)

292-) 1. TBMM;
1- Moskova,
2- Gümrü,
3- Lozan
Antlaşmalarından hangisini onaylamıştır
                                                                                                                   (Moskova, Gümrü, Lozan)

293-) 1- Batı Trakya
          2- Arnavutluk 
          3- Doğu Trakya
Osmanlı devleti bu savaşlardan hangilerini balkan savaşları sonucunda kaybetmiştir ?  
                                                                                                                  (Batı Trakya, Arnavutluk)

294-) 1- Balıkesir
          2- Erzurum
          3- Pozantı
          4- Afyon
Mustafa Kemal yukarıdaki kongrelerden hangisine katılmamıştır
                                                                                                                                    (Balıkesir)

295-) Serbest cumhuriyet fırkasının programında, 
1. Laiklik
2. Cumhuriyetçilik
3. Devletçilik 
İlkelerinden hangileri yer almamıştır
                                                                                                                     (Laiklik, Cumhuriyetçilik)

296-) 1- Kanun önünde eşitlik
          2- Milli dayanışma 
          3- Milli Egemenlik 
Atatürk'ün ilkelerinden hangisi yukarıdaki verilenlerle ilişkilendirilebilir ?  
                                                                                                                                       (Halkçılık)

297-) 1. Çağdaşlaşmak
          2. Bilimsellik 
          3. Milli egemenlik 
Türkiye cumhuriyetin yukarıdaki hedefleri Atatürk ilkelerinin hangileriyle ilişkilendirilebilir ?                                                                                                  (İnkılapçılık, Laiklik, Cumhuriyetçilik)

298-) 1. Devlet adına para bastırmak
          2. Ulusal bankalarla rekabet etmek
          3. Türk lirasının değerini korumak
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankasının görevleri arasında yer almaz ?                                                                                        ( Ulusal bankalarla rekabet etmek)

299-) Montrö boğazlar sözleşmesinin imzalanmasında;
1- İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi
2- Almanya'nın Versay antlaşmasını ihlal etmesi 
3- Rodos ve 12 adanın Yunanistan' a verilmesi
durumlarından hangisinin etkili olduğu savunulabilir ?                   
                                                                                                                                    (1ve 2)

quebec

300-) 2. Dünya savaşında Mussoli'nin  iktidardan düşmesinin ardından toplanan ve Almanya'ya karşı Normandi'ya kıyılarından ikinci bir cephe açılması kararının alındığı konferanstır ?                                                                                                           (Quebec)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sayfalar